Skip to main content
2022-2023
 • Zenglong Qu, Founder/Executive Partner, Tianjin Jinsha Equity Investment Fund Management Partnership Enterprise (Limited Partnership), Tianjin, China* (extension)

2021-2022
 • Asim Dogan, Independent Scholar, Istanbul, Turkey
 • Ying Chen, Project Director, China Women’s Development Foundation, Beijing, China* (extension)
 • Lili Liu, Director, Little Lotus Child Development Center, Beijing, China* (extension)

2020-2021
 • Hang Zhang, Lecturer, Hangzhou Dianzi University, Zhejiang, China

2019-2020
 • Li Deng, Lecturer, Sichuan University, Chengdu, China
 • Youwen Zhang, Associate Dean, Zhejiang University of Finance and Economics Dongfang, Hangzhou, China
 • Weiyoung Zhang, Entrepreneur, Beijing, China
 • Qiong Ying, Associate Professor, East China Normal University, Shanghai, China
 • Jin Liu, Assistant Research Fellow, China Institute of International Studies, Beijing, China

 

2018-2019
 • Tingting Ma, Associate Professor, Shandong Agricultural University, Shandong, China
 • Jieping Wu, Professor, Xihua University, Chengdu, China
 • Samuel Song, PhD candidate, Southeast University, Nanjing, China
 • Mei Hu, Assistant Professor, University of International Business and Economics, Beijing, China
 • Liping Zhang, Deputy General Manager, Financial Group at UCF Group, Beijing, China
 • Zhaolin Wang, Patent Attorny, JunHe, Beijing, China

 

2017-2018
 • Mingxiang Xie, Professor, Chengdu University of Information Technology, Chengdu, China
 • Jingyu Chen, PhD candidate, Shanghai International Studies University, Shanghai, China
 • Xiaobin Feng, PhD candidate, Yangzhou University, Yangzhou, China
 • Beihui Qian, PhD candidate, Zhejiang University, Hangzhou, China
 • Fang Yang, Associate Professor, Hunan Agricultural University, Hunan, China
 • Anbin Li, Associate Professor, Hainan University, Hainan, China
 • Hongdan Guo, Lecturer, Huaihai Institute of Technology, Hunan, China
 • Jianju Huang, Associate Professor, Jinan University, Guangzhou, China